Klik hier voor de webversie  
 

Nieuwsbrief voor verwijzers

Maart 2018

Dit is de eerste editie van de Nieuwsbrief voor verwijzers.
Deze nieuwsbrief verschijnt drie keer per jaar.
Kijkt u voor meer informatie op www.ggzwnb.nl en op www.ggzuidland.nl

algemeen


Huisartsen voortaan keuze uit reguliere aanmeldingen of crisisbeoordelingen in Zorgdomein

In Zorgdomein biedt GGZ WNB de mogelijkheid om reguliere aanmeldingen of crisisbeoordelingen te doen. Daarnaast was het tot nu toe mogelijk om cliënten aan te melden met een verkorte toegangstijd. Omdat deze derde keuzemogelijkheid in de praktijk niet goed blijkt te werken, is deze optie inmiddels niet meer beschikbaar. Daarmee kiest GGZ WNB voor duidelijkheid. Bij twijfel kunt u als huisarts altijd overleggen met de voorwacht van de crisisdienst via telefoonnummer 0164-289500.

ALGEMEEN 


Technisch mankement brieven GGZ WNB aan huisartsen verholpen
Volgens de normale procedure verstuurt GGZ WNB brieven aan de huisarts om deze te informeren dat de cliënt is aangemeld bij GGZ WNB en dat er een datum is voor een eerste afspraak van de cliënt bij GGZ WNB. Door een technisch mankement  zijn deze brieven niet verstuurd in de periode van 17 januari 2018 tot 5 maart 2018. Inmiddels is het mankement verholpen. De cliënten in kwestie hebben inmiddels reeds een afspraak gehad bij GGZ WNB. De huisartsen krijgen ter informatie alsnog de informatie hierover toegezonden.  

Algemeen


Module Bijlagen in Zorgdomein

Ook GGZ WNB heeft inmiddels de beschikking over de module 'Bijlagen' in Zorgdomein. Dit betekent dat het nu ook mogelijk is om bij de verwijsbrief ook bijlagen elektronisch mee te zenden via ZorgDomein. 

Kind en jeugd

 

Zorgaanbod geactualiseerd en vernieuwd

Ook in 2018 blijft GGZ WNB Jeugd haar kinderpsychiatrische expertise inzetten voor kwetsbare kinderen en jongeren en hun systeem in deze regio en biedt zij zoveel mogelijk zorg op maat voor zover de geldende kaders dit mogelijk maken. Op dit moment wordt het huidige zorgaanbod geactualiseerd en vernieuwd, waarbij vraaggerichtheid en zorg op maat de basis uitgangspunten zijn.

kind en jeugd

 

Aanmelden bij voorkeur via Zorgdomein
Ook in 2018 kunt u nog steeds een cliënt (tot 18 jaar) waarbij sprake is van complexe psychische problematiek, rechtstreeks verwijzen naar Jeugd, bij voorkeur via Zorgdomein of Zorgmail (of anders via een verwijsbrief of onze website). Zo snel mogelijk na de aanmelding vindt er een eerste gesprek plaats met één van onze kinder- en jeugdpsychiaters of gedragswetenschappers. Zij taxeren in samenspraak met cliënt en zijn/haar systeem of er sprake is van een hulpvraag en psychische klachten en stoornissen, die specialistische zorg door GGZ WNB Jeugd vereisen. Zij kijken daarbij naar de zorgbehoefte van cliënt en het systeem en of er al zorg geboden wordt. Met de cliënt en ouders wordt een zorgarrangement opgesteld en ingestuurd naar de gemeente. Bij voorkeur is er al een jeugdprofessional betrokken bij het intaketraject en het opstellen van het zorgarrangement. Op het moment dat de gemeente het zorgarrangement heeft goedgekeurd, kan de behandeling starten. Wij informeren de cliënt en zijn/haar ouders hierover. Eventueel kan de cliënt (of zijn/haar ouders) zelf contact opnemen met de gemeente om dit proces te bespoedigen. Uiteraard zullen wij bij ernstige problematiek die direct handelen vereist, de zorgverlening die noodzakelijk is voor de cliënt, direct opstarten.

KIND EN jeugd


Zorgcombinatie ‘Samen deskundig’

Sinds 1 januari 2018 maakt GGZ WNB Jeugd samen met Juzt en SDW deel uit van de zorgcombinatie ‘Samen Deskundig’. Deze zorgcombinatie biedt, indien nodig, gezamenlijke zorg aan cliënten met hoog complexe problematiek die intensieve en complexe zorg behoeft. Mocht u een cliënt met hoog complexe zorg naar ons doorverwijzen, die gebaat is bij de inzet van expertise van zowel GGZ WNB als van Juzt en/of SDW, zorgt GGZ WNB Jeugd met haar partners ervoor dat dit gerealiseerd wordt (mits hiervoor toestemming van de gemeente van de cliënt is). Dergelijke cliënten worden besproken in het casuïstiek overleg van de zorgcombinatie. Daar wordt een eerste inschatting gemaakt welke expertise ingezet moet worden om het diagnostisch beeld te verhelderen, op basis waarvan in overleg met de cliënt de meest passende zorg wordt bepaald. De jeugdprofessional wordt in een zo vroeg mogelijk stadium hierbij betrokken.

Intake kern team (IKT)


Veilig chatten met het IKT via patiëntenoverleg van Zorgdomein
Patiëntoverleg is de zorgmessenger van ZorgDomein waarmee u veilig en efficiënt met het IKT van GGZ WNB overlegt. De messenger is eenvoudig te gebruiken door alle zorgverleners, zowel op de pc als op mobiel.

VOLWASSENEN

 

Nieuwe folders

Niet meer door het lint

Woonondersteunende Zorg (WOZ) Reso Koepelstraat

Hoofdlaan 8, 4661 AA Halsteren
T: (0164) 28 91 00 | E: communicatie@ggzwnb.nl
 
 
Wilt u liever geen bericht van GGZ WNB ontvangen, klik dan hier om u af te melden.